Mateřské centrum Medvídek

Stanovy MC

Stanovy zapsaného spolku
 
Mateřské centrum MEDVÍDEK, Ústí nad Orlicí
 
 
 
Čl.I.
Úvodní ustanovení
 
1. Název sdružení
Název zapsaného spolku: Mateřské centrum MEDVÍDEK, Ústí nad Orlicí, z.s.
dále jen spolek
Zkrácený název: MC Medvídek
Sídlo: Polská 1308,562 06 Ústí nad Orlicí
 
 
Čl.II.
Právní postavení sdružení
 
2.1 Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného
zájmu.
2.2 Spolek je právnickou osobou dle českého práva.
2.3 Spolek je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací vzniklou dle zákona
  1. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění.
 
 
Čl.III.
Poslání, cíle a činnosti spolku
 
3.1 Poslání:
Spolek usiluje o posílení hodnot a role rodiny, úlohy rodičů, rodičovské
výchovy, mezigeneračních vztahů, smysluplného využívání volného času.
3.2 Cíle:
Specifickými cíli činnosti spolku pro naplňování hlavního cíle jsou
zejména:
a) možnost vzájemného setkávání rodičů a dětí v předškolním věku, a tím odstraňování izolovanosti rodičů na mateřské dovolené, navozování nových vztahů, které přispějí k seberealizaci a většímu společenskému uplatnění žen
b) předávání zkušeností a pomoc při výchově a péči o děti
c) možnost získávání prvních zkušeností pro malé děti se začleňováním
do dětského kolektivu prostřednictvím her a zájmové činnosti absolvované společně s rodiči, rozvíjení vědomostí a dovedností dětí a příprava
na vstup do mateřské školky, příp. školy
d) organizování zájmových kroužků, kurzů, seminářů, besed a přednášek, karnevalů, divadelních představení, burz dětského a těhotenského oblečení, hraček, sportovních potřeb, jarmarků vlastních výrobků, půjčování knih
a pomůcek, hlídání dětí, výletů, soutěží, sbírek, příměstských táborů, pořádání akcí za účasti veřejnosti, za účelem propagace harmonických vztahů v rodinách a sbližování rodičů s dětmi
e) poskytování pomoci rodinám jež se ocitly v tísni, zejména pomoc při jednání na úřadech a pomoc při hledání řešení jejich situace
f) působení na orgány místní samosprávy při jednání o zlepšení podmínek
v obci pro rodiny s malými dětmi
g) zřízení informačního centra pro rodiče na mateřské dovolené, možnost bezplatné inzerce
h) propagování všech činností spolku
i) příležitostný nákup a prodej zboží
j) zprostředkování reklamy
 
Těchto cílů chce spolek dosáhnout vzájemnou pomocí svých členů, předáváním zkušeností a řešením problémů za spolupráce se všemi organizacemi, které mají stejnou sféru zájmů, s městským zastupitelstvem, sociálním odborem, kulturními institucemi, dětskými lékaři, psychology, pedagogy apod.
 
Čl.IV.
Členství ve spolku
 
4.1 Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí
se stanovami, posláním a cíli spolku.
4.2 Členství vzniká dnem přijetí za člena schválením členské přihlášky nejvyšším
orgánem spolku v souladu s těmito stanovami.
4.3 Členství zaniká
a) písemným oznámením člena o ukončení členství
b) pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku, přestože
na tento následek (tedy hrozící zánik členství) byl ve výzvě výslovně upozorněn. V tomto případě členství zaniká marným uplynutím dodatečné lhůty stanovené ve výzvě
c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hormady
d) úmrtím člena
e) zánikem spolku
 
 
Čl.V.
Práva a povinnosti členů
 
5.1 Člen má právo:
a) aktivně se podílet dle svých možností na plnění cílů spolku, jeho činnosti, přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci
b) účastnit se členské schůze
c) volit a být volen do orgánů spolku
d) být informován a činnosti spolku
e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat vyjádření
f) přicházet s iniciativními náměty, návrhy a doporučeními a předkládat je orgánům spolku
5.2 Člen má povinnosti:
a) řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku
b) jednat ve shodě s posláním a cíli spolku
c) řádně a odpovědně vykonávat funkce v orgánech spolku
d) chránit majetek spolku
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
f) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
 
 
Čl.VI.
Orgány spolku
 
6.1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) rada spolku
c) předseda
 
 
Čl. VII.
Členská schůze
7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
7.2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
7.3. Členskou schůzi svolává spolek dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada
svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá alespoň jedna třetina členů
spolku.
7.4. Členskou schůzi svolává rada pozvánkou doručenou členům spolku nejméně 14
dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání
a program členské schůze.
7.5. Členská schůze:
a) rozhoduje o změnách stanov
b) bere na vědomí výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření
c) volí a odvolává členy rady spolku, jejich náhradníky
d) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku
e) rozhoduje o vyloučení člena
f) rozhoduje o počtu členů rady spolku
g) rozhoduje o zrušení spolku
7.6. Členská schůze je usnášeníschopná pokud je přítomna nadpoloviční většina
všech členů spolku.
7.7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Hlasovací právo má každý
člen spolku. Hlasy všech členů jsou rovné. Rozhodnutí členské schůze je
přijato, jestliže pro ně hlasuje většina přítomných členů.
 
 
Čl. VIII.
Rada spolku
 
8.1. Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské
schůzi.
8.2. Členy rady volí a odvolává členská schůze. Rada má tři členy včetně
předsedy. Počet členů musí být vždy lichý. Členy rady mohou být jen členové
spolku.
8.3. Rada řídí a koordinuje činnost spolku v době mezi členskými schůzemi.
8.4. Rada svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání a
rozhodnutí.
8.5. Členové rady volí předsedu z členů rady.
8.6. Rada zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, výroční zprávu,
rozpočet a předkládá je členské schůzi.
8.7. Rada rozhoduje o členství spolku v jiných spolcích a organizacích.
8.8. Rada je usnášeníschopná při nadpoloviční většině členů rady.
8.9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů rady.
8.10. Členové rady mohou ze své funkce odstoupit písemným vyjádřením předloženým
radě.
8.11. V případě odstoupení člena rady nastupuje zvolený náhradník členskou
schůzí ve zvoleném pořadí tak, aby rada byla usnášeníschopná. Pokud ani
poté není rada usnášeníschopná, je nutné svolat mimořádnu členskou schůzi.
8.12. Pokud odstoupí předseda rady, rada zvolí ze svého středu nového předsedu.
8.13. Rada stanovuje rozsah pravomocí předsedy.
8.14. Radu svolává předseda spolku, a to nejméně dvakrát za rok.
8.15. Funkční období rady je dvouleté.
8.16. Opakované zvolení člena rady je možné.
8.17. Rada navrhuje členské schůzi vyloučení člena spolku.
8.18. Členství zaniká:
a) skončením funkčního období
b) vzdáním se funkce písemným oznámením radě sdružení
d) úmrtím člena
 
 
 
Čl. IX.
Předseda
 
9.1. Je statutárním zástupcem spolku.
9.2. Zastupuje spolek navenek.
9.3. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada spolku.
9.4. Je volen a odvoláván radou spolku.
9.5. Je členem rady spolku.
9.6. Je odpovědný za plnění rozhodnutí rady spolku.
9.7. Připravuje podklady pro jednání rady spolku.
 
 
 
 
 
 
 
Čl. X.
Zásady hospodaření
 
10.1. Primárním cílem spolku není výdělečná činnost. Spolek hospodaří s movitým
i nemovitým majetkem. K podpoře svého poslání může spolek realizovat též
doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně
pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován
zakladatelům či členům spolku.
10.2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) účelově zaměřené granty a dotace
c) členské příspěvky
d) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku
e) vedlejší hospodářská činnost
10.3. Příjmy spolku slouží k zabezpečení činnosti, která je v souladu s hlavním
cílem a specifickými cíli spolku.
10.4. O využití finančních prostředků rozhoduje rada spolku.
10.5. Hospodaření se uskutečňuje dle rozpočtu schváleného radou spolku.
10.6. Za hospodaření zodpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské
schůzi zprávu o hospodaření.
 
 
Čl. XI.
Výroční zpráva
 
11.1 Pro zvýšení transparentnosti vydává spolek dobrovolně každý rok zprávu
o činnosti a hospodaření spolku – obsahuje zejména:
a) přehled činnosti spolku v příslušné kalendářním roce
b) změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku
c) finanční zprávu
 
 
 
Čl. XII.
Zánik spolku
 
12.1. Spolek zaniká v těchto případech:
a) dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí členské schůze
b) sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze
c) rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku
d) výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora
 
Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, likvidační zůstatek bude předán spolku, který sleduje obdobný cíl. Nebude-li možné takový spolek najít, bude likvidační zisk předán obci, v níž má spolek sídlo ke dni rozhodnutí
o dobrovolném zrušení.
 
 
Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení
 
 
Tuto změnu stanov a její znění navrhla a odsouhlasila členská schůze na svém zasedání v Ústí nad Orlicí dne 1.10.2015